top of page

Cmentarz

 

   Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte.  Prawo kanoniczne określa:  miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.
      Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

 

Regulamin cmentarza sporządzono na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 1542 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993r. (Dz.U. Nr 51, poz. 318). 

    

Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską.  Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się ten cmentarz szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenie prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

 

image-20.jpg

 

  Regulamin cmentarza parafialnego

 

                                                                                                                  § 1

 

                     Katolicki Cmentarz Grzebalny jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pw.  Św. Jana Chrzciciela w Łętowie.

 

                                                                                                                § 2

 

                     Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii.

 

                                                                                                                 § 3

 

 1. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zob. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawach postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001roku § 6 pkt. 1).

 2. Zarząd Cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Cmentarza.

 3. Obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem.

 4. Śmieci i odpady składowane są tylko i wyłącznie do pojemników.

 5. Zarząd Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.

 6. Obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu.

 7. Zarząd Cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe w skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i ataków wandalizmu oraz rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 8. Przebywanie na Cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza gołoledź, śnieżyca itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

 9. Cmentarz wyposażony jest w punkt czerpania wody. Woda z ujęia na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych.

   

                                                                                                         § 4

   

              Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą jej zgonu.

   

                                                                                                        § 5

   

  Na terenie Cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody Zarządu Cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych.

  Należy uzyskać pisemną zgodę Zarządu Cmentarza na następujące czynności na cmentarzu:

 1. pogrzeb;

 2. ekshumacja bądź przeniesienie zwłok do innego grobu;

 3. budowa nowego pomnika, katakumby;

 4. remont pomnika;

 5. budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, układanie kostki

  Wszelkie prace budowlane związane z usytuowaniem, budową, remontem nagrobków,  obramowanie grobu, sadzenie krzewów, bez pisemnej zgody administratora,  (tz. samowola budowlana) będą niezwłocznie usuwane na koszt właściciela grobu.

   

                                                                                                      § 6

   

 1. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z Zarządem Cmentarza.

 2. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu, albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

 3. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

 4. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód, powstałych w wyniku wykonywania prac.

 5. Zabrania się przygotowywania, mieszania, i składowania zaprawy betonowej bezpośrednia na alejkach cmentarnych. Nadmiar ziemi, gruzu, pochodzących z prac kamieniarsko – budowlanych musi być wywieziony poza teren Cmentarza przez firmę wykonującą roboty.

 6. Osoba, która uzyskała zgodę na remont lub rozbiórkę nagrobka, zobowiązana jest wywieźć z Cmentarza pozostały gruz. Należy także uporządkować po remoncie teren wokół grobu.

 7. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko – budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

   

                                                                                                         § 7

   Na terenie Cmentarza zakazuje się:

 8. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

 9. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;

 10. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;

 11. ustawiania ławek, płotków itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy;

 12. sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu;

 13. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców;

 14. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej, oraz wszelkich innych  czynności naruszających powagę tego miejsca;

 15. wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza;

 16. jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi;

 17. wprowadzania zwierząt;

 18. palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających;

 19. przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie;

   

                                                                                                       § 8

    

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym odpisu karty zgonu.

 2. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne od pochowania, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

   

                                                                                                          § 9

   

  Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

 1. Na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami;

 2. Na zarządzenie prokuratora lub sądu;

 3. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządu Cmentarza.

   

                                                                                                        § 12

   

              W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

bottom of page