top of page

Gospodarcza Rada Parafialna

 

Rada Gospodarcza pomaga w zarządzie majątkiem parafialnym, a w szczególności:

 a)  czuwa nad całością inwentarza kościelnego i beneficjalnego, zwłaszcza przy zmianie na stanowisku proboszcza;

 b)  służy proboszczowi pomocą przy wykonywaniu podjętych zadań, jak budowa nowych czy remont starych obiektów kościelnych, wyszukiwanie, zakup oraz przewóz potrzebnych materiałów budowlanych, sprawowanie nadzoru przy robotach, pomoc w zdobywaniu i pozyskiwaniu środków finansowych, pomoc w znalezieniu potrzebnych fachowców, w prowadzeniu gospodarstwa, wydzierżawianiu gruntów itp. służy radą w ocenie inicjatyw oraz projektów wnoszonych pod obrady, opiniując ich celowość i możliwości realizacyjne;

 c)  informuje parafian, zwłaszcza w swoim środowisku, o potrzebach i zamierzeniach inwestycyjnych parafii, ustalonych na zebraniu Rady, a także informuje proboszcza o społecznym odbiorze tych zamierzeń wśród parafian;e) opiniuje warunki pracy i płacy stałych i czasowych pracowników kościelnych.

 

 

Na podstawie Statutu Parafialnej Rady Gospodarczej,

za­twierdzonego przez  XLIII Synod Diecezji Płockiej,

na członka Parafialnej Rady Gospodarczej

Parafii  Św. Jana Chrzciciela w Łętowie

w Dekanacie Bodzanowskim

zostało powołane 16 osób.

pobrane (1).jpg
bottom of page