top of page
BIERZMOWANIE

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrztu świętego: zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15); ściślej jednoczy nas z Jezusem Chrystusem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udoskonala naszą więź z Kościołem; udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.
 

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowanie w naszej parafii  obejmuje młodzież klas drugich i trzecich gimnazjum. Podstawowym warunkiem zapisu jest uczestnictwo w katechezie szkolnej. Kandydat uczestniczy w pierwszopiątkowych nabożeństwach organizowanych dla kandydatów do bierzmowania.

 

Potrzebne dokumenty:
• metryka chrztu
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji oraz opinia katechety
• w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 * Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski uświęcającej.
 * Poszczególnym bierzmowanym towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do tego sakramentu, przedstawia biskupowi i pomaga w wiernym 

    wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych.
 * Ze względu na związek tego sakramentu ze chrztem, wypada by świadkami byli rodzice chrzestni, a gdyby było to niemożliwe rodzice naturalni osoby

    bierzmowanej.
 * Świadkiem może być także inna osoba, która sama przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest religijnie praktykująca i

    prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.

bottom of page