top of page

Sakramenty Święte 

 

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa.

Jest ich siedem: Chrzest, Bierzmowanie,Eucharystia, Pokuta, Namaszczenie chorych, Kapłaństwo, Małżeństwo.

Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego (KKK 1210).

images (2).jpg
images (3).jpg
images (6).jpg
Chrzest
 

"Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów"

/KKK 1213/

 

Bierzmowanie
"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"      /KKK 1285/

 

Najświętszy Sakrament
 

"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego"

/KKK 1324/

images (8).jpg
Pokuta

"Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą"    /KKK 1422/

images.jpg
Namaszczenie chorych
"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu"      /KKK 1499/

 

holy_orders_picture.jpg
Kapłaństwo
 

"Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej"   /KKK 1536/

 

images (4).jpg
Małżeństwo
"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"       /KKK 1601/

 

bottom of page